shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Za podróżnego bez biletu uważa się takiego podróżnego, który biletu nie posiada.

Galeria dnia...

a (21).JPG

Imieniny

20 Maja 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Asteriusz,
Bazyli, Bazylid,
Bazylis, Bernardyn,
Bernardyna,
Bronimir, Iwo, Sawa,
Teodor, Wiktoria
Do końca roku zostało 226 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
EOG/NMF. środki na promowanie zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska PDF Drukuj Email
Wpisał: Anna Difort-Dura   
22.03.2008.
Ministerstwo Środowiska, występujące jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetów 2.2 oraz 2.8 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 12 060 000 euro. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2008, do godz. 15.00.
Do udziału w konkursie zaprasza się:

instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. W szczególności wnioskodawcami mogą być: organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zgodnie z następującymi zasadami dofinansowania:

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Wyjątkami są[1]:

a) pojedyncze projekty oraz programy, w przypadku gdy ich współfinansowanie z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest większe lub równe 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wówczas wkład środków finansowych pochodzących z Mechanizmów Finansowych nie może przekraczać 85% tych kosztów,

b) pojedyncze projekty oraz programy organizacji pozarządowych, w przypadku, gdy są składane w ramach jednego z priorytetów finansowanego łącznie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wówczas wkład środków finansowych pochodzących z Mechanizmów Finansowych może sięgać 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu lub powyżej, jednak nie więcej niż 90%.

W celu przygotowania budżetu projektu należy zastosować stały kurs euro (EUR) do złotego (PLN), wynoszący 3,7247 PLN

Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego 2008 r.
Termin zakończenia naboru upływa 31 marca 2008 r. o godzinie 15.00.

Wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub przesłać pocztą (w przypadku nadesłania wniosku pocztą będzie brana pod uwagę data wpłynięcia dokumentów, a nie data stempla pocztowego).

Niniejszy nabór jest ostatnim naborem wniosków w ramach środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zakresie następujących obszarów priorytetowych i środków finansowych do wskazanych poniżej instytucji

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami - na kwotę 7 400 000 euro

Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych - na kwotę 4 660 000 euro

Listy załączników do wniosku aplikacyjnego są dostępne na stronach internetowych www.nfosigw.gov.pl, www.mos.gov.pl/mfeog oraz www.eog.gov.pl

Wnioski należy przesyłać na następujący adres: Ministerstwo ?rodowiska, Departament Instrumentów Finansowych, ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa lub składać osobiście w Kancelarii Ministerstwa ?rodowiska pod ww. adresem w godz. od 9.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu:

Ministerstwo ?rodowiska: Marta Jankowska, Małgorzata Bieńkowska (tel. 0 22 579 27 79, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ),
Dodatkowo wszelkie pytania można kierować na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej:
Irena Wągrodzka (tel. 0 22 459 02 86), e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Mariusz Wajszczak (tel. 0 22 459 04 00), e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
Marek Szymański (tel. 0 22 459 06 37), e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
Dodatkowo wszelkie pytania można kierować również na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szczegółowy opis wszystkich obszarów priorytetowych jest dostępny na stronie internetowej www.eog.gov.pl, w zaktualizowanym w dn. 22 czerwca 2007 r. Programie Operacyjnym dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w Aneksie B Memorandum of Understanding dla wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Aneksie B Memorandum of Understanding dla wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Składany wniosek aplikacyjny musi spełniać następujące wymogi formalne:

  1. być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z instrukcją wypełniania formularza aplikacyjnego - WY??CZNIE w wersji nr 3 z dnia 14 lipca 2006 r. Formularz i instrukcja są dostępne na stronie internetowej www.eog.gov.pl,
  2. zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego obszaru priorytetowego, których lista jest dostępna na stronach internetowych wyżej wskazanych instytucji oraz na stronie www.eog.gov.pl,
  3. być sporządzony w języku polskim,
  4. być złożony w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, oryginalnie podpisanych,
  5. być złożony w identycznej jak papierowa, wersji elektronicznej, w 3 egzemplarzach na nośnikach CD-ROM.
  6. Koperta (opakowanie) powinna być opatrzona napisem "Wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - nabór 2008".

Wniosek powinien być złożony przy piśmie przewodnim. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną metryczkę projektu, dostępną na www.eog.gov.pl

Opis systemu zarządzania i wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce, aktualne wytyczne dotyczące pojedynczych projektów oraz programów, dokumentacja odnosząca się do procesu aplikacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.eog.gov.pl

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się także na stronie internetowej Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli www.eeagrants.org

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Tel.: 0 22 461 39 18, 0 22 461 33 17
Fax: 0 22 461 33 21
E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


[1]Więcej informacji dotyczących zasad współfinansowania można znaleźć w "Wytycznych dot. poziomów współfinansowania" na stronie internetowej: www.eog.gov.pl w zakładce Zasady ubiegania się o oraz w wersji anglojęzycznej na stronie: www.eeagrants.org/downloads/Guidelines/Co-fin_guide.pdf

 

www.ngo.pl 

Zmieniony ( 17.01.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »