shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Wystarczy podejść bliżej, aby zrozumieć, co można stracić.

Galeria dnia...

a (9).JPG

Imieniny

27 Czerwca 2022
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Maria Magdalena,
Władysław,
Władysława,
Włodzisław
Do końca roku zostało 188 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach FIO 2008 PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
01.04.2008.

Od dziś do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W roku 2007, w ramach Rządowego Programu FIO, dofinansowano 5 projektów trzyletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2005 r.), 297 projektów dwuletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2006 r.) oraz 746 projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r., na łączną kwotę 49.015.328,62 zł.

I.Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r., jakim jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:

  • indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego,
  • wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,
  • promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

Uwaga:finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2008 wynosi 60 mln zł.

III.Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

IV.Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu.

V.Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł.

VI. Wymagany wkład własny:

  • co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy);
  • co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);

VII.Termin składania wniosków: od 28 marca 2008 r. do 28 kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

VIII. Składanie ofert:

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami) oraz z wersją elektroniczną wniosku należy wysłać pocztą na podany niżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podany w nagłówku ogłoszenia, lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

Uwaga: wniosek z kompletem załączników należy składać razem w jednej kopercie, tzn. nie jest dopuszczalne wysłanie papierowej i elektronicznej wersji wniosku w dwóch oddzielnych kopertach. Wniosek w wersji elektronicznej musi być załączony na nośniku elektronicznym (na dyskietce, płycie CD lub DVD).

Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
z dopiskiem: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008

IX. Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl/ lub httpwww.crzl.gov.pl/.

X.Dodatkowe informacje: znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl/ oraz www.crzl.gov.pl/.

XI.Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02, w godz. 10:00-14:00.

XII. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków.

Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej zostały określone w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 lipca 2008 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2008
Pobierz >>>

WZóR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Pobierz >>>

Zmieniony ( 01.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »