shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Nasi sponsorzy

Cytaty

Raz obróciwszy się, już tylko przed siebie zwraca oczy, bo wie, że przeraźliwy diabeł tuż za nim stale kroczy.

Galeria dnia...

a (22).JPG

Imieniny

28 Października 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Juda, Szymon,
Tadeusz, Wszeciech
Do końca roku zostało 65 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Możliwośći udziału w projektach unijnych PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
17.07.2008.
Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli przedstawia konkursy i granty ogłoszone przez Komisję Europejską oraz inne propozycje współpracy
I. Konkursy i granty ogłoszone przez Komisję Europejską:

1. Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków, którego celem jest określenie projektów dotyczących unijnych zdolności szybkiego reagowania w zakresie ochrony ludności, które mogłyby kwalifikować się do wsparcia finansowego.
Termin: 22 sierpnia 2008 r.
Wsparcie to przyjmie formę dotacji.
Szczegółowe informacje:
Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań oraz warunki finansowania są określone w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji, w których znajdują się również szczegółowe instrukcje wyjaśniające, gdzie i kiedy należy składać wnioski. Wytyczne i odpowiednie formularze wniosków o dotacje można pobrać z następującej strony internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
Kiedy i gdzie składać wnioski?
Wnioski należy przesłać do Komisji na adres wskazany w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji do 22 sierpnia 2008 r. Wnioski należy przesyłać pocztą lub prywatną pocztą kurierską najpóźniej 22 sierpnia 2008 r. (poświadczenie stanowi data wysyłki, stempla pocztowego lub dowodu nadania). Wnioski można również doręczać osobiście pod adres podany w wytycznych najpóźniej 22 sierpnia 2008 r., godz. 17 (poświadczenie stanowi pokwitowanie odbioru opatrzone datą i podpisem odpowiedzialnego urzędnika). Wnioski wysłane przed ustalonym ostatecznym terminem, które jednak nadejdą do Komisji po 5 września 2008 r. (ostateczny termin otrzymania), nie będą przyjmowane. Obowiązkiem wnioskodawcy jest podjęcie niezbędnych kroków w celu dotrzymania tego ostatecznego terminu.

Wnioski przedłożone za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, wnioski niekompletne lub przesłane w kilku częściach nie będą przyjmowane.

Etapy procedury:
1. odbiór, odnotowanie i pokwitowanie odbioru przez Komisję,
2. ocena wniosków przez Komisję,
3. decyzja o przyznaniu dotacji i powiadomienie wnioskodawców o wyniku.

Beneficjenci zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w wytycznych oraz w ramach dostępnego budżetu. W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Komisję, zostanie zawarta umowa o dotację (na kwotę wyrażoną w euro) między Komisją a stroną składającą wniosek.
Procedura jest ściśle poufna.


2. Do 13 sierpnia 2008 r. Komisja Europejska przyjmuje wnioski na dotacje wspierające tworzenie i wdrażanie europejskich (w tym krajowych i sektorowych) ram kwalifikacji (EQF)
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji około 10–12 wnioskom, dotyczącym projektów, w które zaangażowani są uczestnicy z jak największej liczby krajów i sektorów, w celu organizowania działań umożliwiających konsorcjom:
• wspieranie tworzenia i wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji, w tym łączenia krajowych i sektorowych systemów i ram kwalifikacji, wykorzystując Europejskie Ramy Kwalifikacji jako wspólny punkt odniesienia i wzmacniając więź z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego,
• tworzenie i wdrażanie krajowych ram kwalifikacji.

Wnioskodawcy
Składanie wniosków o przyznanie dotacji w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte zwłaszcza dla: konsorcjów organizacji europejskich, krajowych, regionalnych i sektorowych, w tym m.in. ministerstw, organów zajmujących się kwalifikacjami, stowarzyszeń sektorowych, partnerów społecznych oraz innych głównych zainteresowanych stron zaangażowanych w systemy kwalifikacji i pełniących w tych systemach określoną rolę.

Wnioskodawcy powinni również być wystarczająco reprezentatywni z punktu widzenia sektora, rynku pracy lub systemu/systemów kształcenia i szkolenia, mających korzystać z ich projektów.

Wnioski o finansowanie mogą być składane wyłącznie przez konsorcja składające się z organizacji skupiających co najmniej pięć państw.

Wnioski mogą być składane przez organizacje mające swoją siedzibę w jednym z następujących krajów:
• państwa członkowskie UE-27,
• trzy kraje należące do EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
• Turcja.
Budżet
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 2 mln EUR. Wysokość dotacji będzie wynosić od 50 000 do 200 000 EUR na projekt. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekroczy 75 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Czas trwania projektów
Działania muszą się rozpocząć najpóźniej w marcu 2009 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24 miesiące.
Termin zgłoszeń
Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego najpóźniej 13 sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej EACEA. Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.


3. Nabór wniosków w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – ECVET Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Uczenia się prze całe życie” (kształcenie i szkolenia zawodowe).
Termin: 13 sierpnia 2008 r.
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji około dwunastu wnioskom dotyczącym organizacji dwóch rodzajów działań, obowiązkowo połączonych w jednym projekcie:
1. działania w zakresie tworzenia lub wzmacniania partnerstw pomiędzy właściwymi instytucjami mających na celu utworzenie ram operacyjnych dla opracowania testów dotyczących europejskiego systemu zbierania i przenoszenia punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET),
2. działania, testowania w dziedzinie systemu zbierania i przenoszenia punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), w celu ich wprowadzenia w życie z myślą o różnych odbiorcach (w tym z myślą o pracujących lub poszukujących pracy osobach dorosłych i osobach młodych po kształceniu wstępnym nieposiadających kwalifikacji).
Kto może aplikować?
• partnerstwa składające się z organizacji lub przedsiębiorstw europejskich, krajowych, regionalnych lub sektorowych działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyznawania certyfikatów zawodowych.
Wymogi formalne
• Kandydaci i ich partnerzy muszą posiadać kompetencje techniczne i doświadczenie w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyznawania certyfikatów zawodowych. Muszą oni jednoczenie posiadać uprawnienia instytucjonalne do angażowania się i ingerowania w zakresie technicznym, politycznym i operacyjnym w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, przyznawania certyfikatów zawodowych, oraz w szczególności testowania i rozwijania oraz stosowania systemu ECVET we wszystkich jego aspektach.
• Jedynie konsorcja składające się z co najmniej czterech podmiotów pochodzących z co najmniej czterech kwalifikujących się państw mogą składać wnioski o finansowanie.
• Kandydaci muszą być podmiotami prawnie ustanowionymi i prowadzącymi działalność od co najmniej trzech lat.
Państwa uprawnione:
Wnioski mogą składać organizacje mające siedzibę w jednym z następujących krajów:
• 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
• trzy kraje EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
• Turcja.
Budżet
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 mln euro. Pomoc finansowa Komisji Europejskiej nie może przekraczać 75 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji powinna wynosić pomiędzy 200 tys. a 300 tys. euro.
Czas trwania projektu
Działania muszą się rozpocząć najpóźniej w marcu 2009 r. Czas trwania projektów wynosi od co najmniej 24 do maksymalnie 36 miesięcy.
Termin składania wniosków
Wnioski muszą wpłynąć do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do dnia
13 sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje dodatkowe
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków i formularz do składania wniosku są dostępne na następującej stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/index_en.htm

Wnioski muszą być zgodne z kryteriami określonymi w pełnym tekście zaproszenia i muszą zostać złożone na udostępnionym formularzu.


4. 9 maja 2008 r. ruszyła oficjalna strona internetowa drugiej edycji konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores (ec.europa.eu/translatores). Do uczestnictwa zapraszamy uczniów z rocznika 1991
Uczniowie zainteresowani tłumaczeniem pisemnym będą mieli znowu szansę spróbować swoich sił w tłumaczeniu. Zapisy ruszą 1 września i potrwają do 20 października br. Sam konkurs odbędzie się 27 listopada br.

Pozytywne komentarze uczestników pierwszej edycji konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores zachęciły Komisję Europejską do zorganizowania drugiej edycji konkursu. Już teraz o konkursie można przeczytać na dostępnej w 23 językach urzędowych UE stronie internetowej. Między 1 września a 20 października br. zainteresowane szkoły będą mogły zgłaszać swoich uczniów. Wówczas na stronie pojawią się też szczegółowe zasady dotyczące drugiej edycji.

Pierwszy konkurs okazał się sukcesem. Pokazał, że warto uczyć się języków; zwrócił też uwagę na często niedostrzegany, a jakże ważny zawód tłumacza – podkreślałf komisarz ds. wielojęzyczności Leonard Orban. Głosy, jakie dochodziły ze szkół, a także reakcje uczestników wskazywały, że był on cennym, satysfakcjonującym doświadczeniem i że pomysł trafił w dziesiątkę. Dlatego Komisja Europejska zdecydowała się go powtórzyć.

Liczba zakwalifikowanych do konkursu szkół z każdego państwa członkowskiego będzie odpowiadać podwojonej liczbie głosów danego kraju w Radzie UE (patrz tabela poniżej). Każda szkoła ma równe szanse – wybór jest losowy. Szkołę może reprezentować maksymalnie czterech uczniów. Ogółem do udziału w konkursie zaproszonych zostanie 2 760 uczniów z 690 szkół.

Liczba szkół z poszczególnych państw członkowskich UE:
________________________________________
Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania 58
Polska, Hiszpania 54
Rumunia 28
Holandia 26
Belgia, Czechy, Grecja, Węgry, Portugalia 24
Austria, Bułgaria, Szwecja 20
Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja 14
Cypr, Estonia, ?otwa, Luksemburg, Słowenia 8
Malta 6
________________________________________

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie urodzeni w 1991 r. Mogą wybrać dowolną parę języków spośród 23 języków urzędowych UE (np. tłumacząc z polskiego na rumuński albo z maltańskiego na fiński).

Konkurs odbędzie się równocześnie we wszystkich krajach członkowskich pod okiem miejscowych nauczycieli. Oceną tłumaczeń zajmie się panel zawodowych tłumaczy z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej, którzy wybiorą najlepsze tłumaczenie z każdego kraju członkowskiego. W maju 2009 laureaci zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczyste zakończenie, podczas którego odbiorą nagrody z rąk samego komisarza ds. wielojęzyczności. Zapraszamy uczniów ze szkół województwa śląskiego do uczestnictwa w tym prestiżowym konkursie.

Przydatne strony internetowe:
Konkurs Juvenes Translatores
Informacje o językach w UE
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych

Dalszych informacji udzielają:
Pietro Petrucci: +32 2 29 89492
Roger Nunn: +32 2 29 53647


5. Nabór wniosków: Program Ambient Assisted Living (AAL). Komisja Europejska mając na celu poprawę życia osób starszych zaprasza do składania wniosków w ramach programu Ambient Assisted Living („Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”)
Istniejący w ramach 7. Programu Ramowego, Ambient Assisted Living (Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym) to specjalistyczny program badawczo-innowacyjny poświęcony Technologiom Informacyjnym i Komunikacyjnym (ICT), które mają służyć zwiększeniu samodzielności i poprawie jakości życia ludzi starszych.

Zadaniem AAL jest poszukiwanie rozwiązań z zakresu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) mających na celu zapobiegania oraz zwalczanie chorób wieku starczego. Dlatego organizowany konkurs jest skierowany do międzynarodowych konsorcjów badawczych. Każde konsorcjum musi skupiać minimum trzech partnerów z trzech różnych państw. Wnioski zostaną oceniane przez międzynarodowych ekspertów. Organizacje, których projekty zostaną ocenione pozytywnie, otrzymają dofinansowanie z budżetów narodowych oraz budżetu UE.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest rozpoczęcie wspólnych europejskich projektów zapewniających oparte na ICT innowacyjne rozwiązania dotyczące osób starszych ze zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka i/lub chorobami wieku starczego.
Konkurs promuje nowatorskie podejście do prewencji, zwalczania, wsparcia, a także środowiska społeczno-ekonomicznego, które jest związane z chorobami wieku starczego.
Termin:
Wnioski należy składać do 21 sierpnia 2008 r., do godz. 17.00
Wybór wniosków: listopad 2008 r.
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy
Budżet:
Całkowity budżet projektu: 1-7 mln euro
Maksymalna wysokość finansowania z programu AAL: 3 mln euro
Osoba do kontaktu w Polsce:
Anna Ostapczuk
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. ks.I.J.Skorupki 4
00546 Warszawa
tel. +48 515 061 542
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


6. Komisja Europejska opublikowała otwarcie naboru aplikacji do sekcji „PEOPLE” 7. Programu Ramowego.
Tzw. call for proposals odnosi się do Sieci Wstępnych Szkoleń Marie Curie (Initial Training Networks - ITNs), które mają za zadanie polepszenie perspektyw kariery naukowców z krótkim stażem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, czyniąc kariery naukowe bardziej atrakcyjnymi dla młodych osób.
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez transnarodowe mechanizmy współpracy sieciowej, ukierunkowane na ukształtowane, istniejące możliwości wysokiej klasy wstępnych szkoleń naukowych w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Cel zostanie wdrożony poprzez wsparcie konkurencyjnie wybranych sieci organizacji z różnych krajów zaangażowanych w szkolenie naukowe.
Sieci będą budowane na wspólnym programie szkoleń naukowych, odpowiadając na zidentyfikowane potrzeby szkolenia w zdefiniowanych naukowych lub technologcznych obszarach, z właściwymi odniesieniami do interdyscyplinarności i nowo wyrosłych supra-dyscyplinarnych obszarów.
Akcja jest adresowana głównie do naukowców z państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, ale otwarta jest także dla naukowców z krajów trzecich.
Budżet dla naboru wynosi 185 000 000 €
Termin końcowy dla zgłoszeń upływa 2 września 2008 roku
Narodowi koordynatorzy 7PR:
Anna Pytco oraz dr Andrzej Siemaszko
Punkty kontaktowe dla 7PR – „PEOPLE”
Marta Muter i Anna Wiśniewska


7. Nabór wniosków: EACEA/17/08 w ramach programu "Kształcenie dorosłych" ("Lifelong learning"). Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków — EACEA/17/08 dotyczące strategii kształcenia dorosłych (lifelong learning strategies)

1. Cele i opis
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest:
— wspieranie współpracy transnarodowej w tworzeniu i wdrażaniu spójnych i wszechstronnych narodowych strategii uczenia się przez całe życie zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, obejmujących
wszystkie rodzaje i poziomy uczenia się,
— wspieranie identyfikacji głównych decydujących czynników mających wpływ na skuteczne ustanowienie krajowych strategii uczenia się przez całe życie,
— wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólne testowanie i transfer innowacji związanej z tworzeniem i wdrażaniem strategii uczenia się przez całe życie,
— zapewnienie silnego zaangażowania instytucjonalnego, koordynacji i partnerstwa ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,
— wdrażanie strategii uczenia się przez całe życie w celu osiągnięcia skuteczności i równego dostępu.
2. Kwalifikowalność wnioskodawców
Beneficjentami mogą być jedynie władze lub organy publiczne na poziomie krajowym lub regionalnym, odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie spójnych i wszechstronnych strategii uczenia się przez całe życie.
Wnioski o finansowanie mogą być składane wyłącznie przez konsorcja składające się z organizacji skupiających co najmniej trzy państw. Każdym projektem lub siecią będzie zarządzał wyznaczony przez organizacje partnerskie koordynator, posiadający ich pełnomocnictwo.
Wnioski mogą być składane przez organizacje mające swoją siedzibę w jednym z następujących krajów:
— państwa członkowskie UE 27,
— trzy kraje należące do EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
— Turcja.
3. Budżet i czas trwania projektów
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 1 500 000 EUR. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 200 000 EUR.
Wkład finansowy Wspólnoty nie przekroczy 75 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Działania muszą się rozpocząć między 1 stycznia 2009 r. a 31 marca 2009 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.
4. Termin zgłoszeń
Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Dodatkowe informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/index_en.htm
Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.


II. Poszukiwani partnerzy

1. Konsorcjum edukacyjne Pirkanmaa (Finlandia Zachodnia) Pirkanmaa Educational Consortium poszukuje propozycji projektów dotyczących strategii kształcenia dorosłych
w ramach programu "National lifelong learning strategies"
Termin: 13 sierpnia 2008 r.
Zaproszenie dotyczy wniosków EACEA/17/08. http://eacea.ec.europa.eu/llp/nlls/2008/funding_en.html
Kontakt:
Ms. Pirjo Syysniemi
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ms. Satu Nevalainen
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

2. Nowe konkursy dla przedsiębiorców i organizacji biznesowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ich łączny budżet przekracza 335 mln euro, z czego do wydania w tym roku przeznaczono ponad 100 mln euro. Wnioski można składać od 16 czerwca.

Przedsiębiorcy starający się o uzyskanie i realizujący ochronę własności przemysłowej (patenty i wzory użytkowe), grupy przedsiębiorstw działające w ramach klastrów ponadregionalnych, sieci prywatnych inwestorów, inkubatory przedsiębiorczości i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, a także firmy, które planują wejście na giełdę lub poszukują inwestora zewnętrznego, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Eksperci PARP informują o działaniach programu operacyjnego, które umożliwiają przyznanie pomocy wymienionym grupom przedsiębiorców.

Pierwszym z nich jest inicjowanie działalności innowacyjnej z budżetem 110 mln euro. W początkowej fazie tego programu zostaną wybrane instytucje, których zadaniem będzie wyszukanie innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu na bazie takiego pomysłu nowego przedsiębiorstwa (tzw. preinkubacji), a następnie, po zidentyfikowaniu szans na komercyjny sukces danego przedsięwzięcia, wejście kapitałowe w nowopowstałą firmę.

Dofinansowanie obejmie 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych przez instytucję otoczenia biznesu, zaś w przypadku wejścia kapitałowego - maks. 200 tys. euro na firmę (przy czym wkład własny przedsiębiorcy musi wynosić co najmniej 50 proc.), a w przypadku firm transportowych maksymalnie 100 tys. euro.

Kolejne działanie to tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w M?P (budżet 50 mln euro). Jego celem jest aktywne wspieranie i promowanie współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Wsparcie zostanie skierowane do nowych i już istniejących sieci inwestorów prywatnych (anioły biznesu, venture capital), na wzmocnienie tych sieci, stymulowanie współpracy między nimi, na platformy kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami. Drugi strumień wsparcia obejmie przedsiębiorców i będzie przeznaczony na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Na wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przeznaczono 104,3 mln euro. Chodzi tu o wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi. Dofinansowaniem będą objęte wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń oraz wydatki w zakresie szkoleń.

Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego dla części inwestycyjnej to 20 mln zł, w przypadku kosztu usług doradczych będzie to maksymalnie 400 tys. zł i 1 mln zł na usługi szkoleniowe.

Następne działanie to wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Tu łączny budżet wynosi 65 mln euro. Dzięki niemu przedsiębiorcy będą mieli lepszy dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. W ramach działania planowane jest promowanie współpracy w ramach sieci, wymiana doświadczeń, wspólna obsługa klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. Przewidziano również możliwość budowy i rozwoju systemów informatycznych.

Zarządzanie własnością intelektualną zostanie wsparte kwotą 39 mln euro. W ramach tego działania mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać od 2 tys. do 400 tys. zł wsparcia na pokrycie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych) poza granicami Polski, bądź na pokrycie kosztów związanych z realizacją ochrony własności przemysłowej tj. wszczęciem postępowania w zakresie unieważnienia lub wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji. Ponadto 10 proc. środków zostanie skierowane do instytucji otoczenia biznesu na upowszechnienie wiedzy o ochronnie własności intelektualnej w przedsiębiorstwach. Tu dofinansowanie pojedynczego projektu nie może być niższe niż 200 tys. zł i wyższe niż 2 mln zł.
?ródło: PAP

3. North West Leicestershire District Council, Region East Midlands (Wielka Brytania) poszukuje partenrów do projektu i jest zainteresowane podjęciem współpracy z regionami i miastami mającymi doświadczenie w zakresie:
- rozwoju silnego sektora przedsiębiorczości (W North West Leicestershire za przykład może posłużyć East Midlands Airport, który stał się głównym hubem w regionie)
- poprawy i implementacji skutecznej polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego
- udanej realizacji polityki mieszkaniowej.
Kontakt:
England's East Midlands European Office
22- 28 Avenue d'Auderghem
B-1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0) 2735 9938
Fax: +32 (0) 2735 2758
Email: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć \
Strona internetowa: www.eastmidlandseurope.org

4. Poszukiwani partnerzy do Programu Kształcenia Ustawicznego
Duńska placówka edukacyjna kształcąca ok. 16 000 studentów pragnie nawiązać partnerską współpracę ze swoim odpowiednikiem w jednym z następujących obszarów tematycznych: dydaktyka nauki o zdrowiu; animacja jako narzędzie edukacyjne; metodologia nauczania poza uczelnią, nauka osób starszych w dziedzinie badań i etyki; nauka kreatywności; dydaktyka stosowana; opracowanie przewodnika dla dalszej nauki i szkoleń; e-learning, literature ze szczególnym zwróceniem uwagi na dyslekcję, technologie informatyczne i media, nauka języków obcych, tworzenie sprawnej słuzby publicznej.
Kontakt:
VIA University College International Project Department
Faculty of Education and Social Studies
Skejbyvej 1
8240 Risskov
DK-Dania
Head of Department,
Peter Wellendorf,
+45 25 52 76 04,
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

lub:

International Project Coordinators,
Helle Villekold,
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. GEORAMA - Organizacja na rzecz Integracji Eurpejskiej oraz Rozwoju Współpracy Międzynarodowej(Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach inicjatywy ESPON
GEORAMA jest zainteresowana zawiązaniem współpracy partnerskiej w ramach realizacji inicjatywy ESPON. Program ESPON 2013 został zaaprobowany przez KE celem budowy sieci na rzecz obserwacji rozwoju terytorialnej spójności w Europie. Program ten będzie częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Więcej o ESPON na:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/index_EN.html
Kontakt:
Secretary General
Nikolas Petropoulos
TEL: GR + 30 693 6656204
email: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
SKYPE : petropoulos9600
GSM: BE + 32 (0)478 993543


6. Efektywne wykorzystanie energii.
Region Alzacja poszukuje partnerów do projektu będącego odpowiedzią na zaproszenie do składania wniosków ICT-PSP-2008-2 w zakresie efektywnego wykorzystania energii, w tym oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. (pilotażowy projekt B)

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) umożliwiłoby bardziej efektywne zużycie energii w publicznej infrastrukturze edukacyjnej. To mogłoby także przyczynić się do zjednoczenia wszystkich użytkowników energii, nie tylko docelowych grup publicznych, ale także i prywatnych podmiotów, w specyficznym projekcie na skalę lokalną i europejską. Następną ideą przyświecającą projektowi, jest wdrażanie najlepszych rozwiązań opartych na ICT: efektywne wykorzystanie energii w budynkach i przestrzeniach publicznych, włączając w to ulepszoną kontrolę i zarządzanie ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem i innymi energochłonnymi dziedzinami.
Cele projektu:
• Wprowadzenie zdalnego odczytu liczników oraz interoperacyjności z zaawansowanymi mechanizmami kontrolnymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zainstalowanych w szkołach.
• Stosowanie takich rozwiązań ogrzewania i oświetlenia, które byłyby nacelowane na ulepszenie wydajności i adaptacji energii; używających energii i prądu tylko na określony, potrzebny czas i określony teren.
• Znaczące, innowacyjne zmiany w budynkach, takie jak powłoki izolacyjne (fronty i dachy budynków) oraz zmiany w systemie HVAC ( ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji).
• Szerzenie i rozwijanie świadomości użytkowników.
• Ulepszenie wiarygodności i poziomu informacji w zakresie zarządzania energią, aby rozwijać prawdziwe, strategiczne zarządzanie efektywnością wykorzystania energii.
Termin składania wniosków: 9 sierpnia 2008
Kontakt:
Mauro RAMPAZZO Project Leader Région Alsace
tel. +33 (0)3.88.15.67.13
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Gillian CANTE European Projects, Region of Alsace
tel. +33 (0)3.88.15.65.91
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

7. Uniwersytet w Bolonii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu, którego założeniem jest zintegrowanie dwóch dotychczas istniejących geograficznych systemów informatycznych (APOSA i CATGIS) w celu stworzenia narzędzia umożliwiającego współpracę i wymianę informacji pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, głównie w zakresie tworzenia obrazów naukowych dostępnych w wielu językach narodowych. W ramach projektu szczególna praca zostanie skoncentrowana na rozwoju takich narzędzi jak Geograficzny System Informacyjny, monitoring metodologiczny obszarów miejskich czy kartografia. Szczegółowych informacji udziela projektodawca.
Termin:
Brak określonego terminu
Kontakt:
Prof Gilmo Vianello
Uniwersytet w Bolonii
E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Segreteria Tulip-Project
Associazione culturale
Via Puccini, 6
40141 Bologna (Włochy)
+39 347 7445498

8. Współpraca między szkołami w ramach programu Comenius
Przedszkole i szkoła podstawowa Svanen w Hageby, Szwecja poszukuje szkół podstawowych i przedszkoli do programu Lifelong Learning Program, Comenius (Uczenie się przez całe życie, program Comenius).
Svanen jest placówką oświatową w której pracuje 25 nauczycieli i do której uczęszcza 140 dzieci. Inspiracją dla programu nauczania jest metoda Region Emilia. Placówka poszukuje partnerów do międzynarodowej współpracy w ramach programu Comenius w następujących dziedzinach: radosny proces nauki dzieci, uświadamianie fundamentalnych wartości takich jak demokracja czy aspekt płci kulturowej (gender pespective). Szkoła pragnie znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: jak powinna wyglądać szwedzka i europejska placówka oświatowa, jak wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci, jak może wyglądać proces uczenia się przez całe życie? Celem projektu jest wymiana doświadczeń na polu pedagogicznym i metodologicznym i wcielanie w życie pozytywnych praktyk partnerskich placówek.
Termin:
Nie określono
Dane Kontaktowe:
Elisabeth Ohlso
Gender Equality Specialist
Svanen preschool/primary school
+46 11 15 25 58 (office)
+46 704 95 50 37 (mobile)
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Johanna Persson
Ateljerista
Svanen preschool/primary school
+46 11 15 25 58 (office)
+46 706 11 43 10 (mobile)
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

9. The Hampshire Fire and Rescue Service, Southern England (Straż Pożarna z południowej Anglii) poszukuje partnerskich jednostek w Polsce, w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci w celu uzyskania funduszy z UE.
Termin:
Nie określono
Dane Kontaktowe:
Ms Jill Horn
Community Response Support Office
Hampshire Fire and Rescue Service Headquarters
Leigh Road
Eastleigh
Hampshire
GB - SO50 9SJ
Tel: +44 23 80 64 40 00 ext 32 36
Mobile: +44 79 18 88 81 32
Email: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Web: www.hantsfire.gov.uk

10. Uniwersytet w Cantabrii szuka partnerów do rozwoju współpracy w ramach projektu Erasmus. Uniwersytet chętnie nawiąże kontakty z przedsiębiorcami, centrami badawczymi, innymi organizacjami, którzy są zainteresowani przyjmowaniem studentów z wymiany Erasmus. Ze swojej strony Uniwersytet zobowiązuje się do znalezienia miejsca praktyk, pracy studentom chcącym przyjechać do Cantabrii.
Kontakt:
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

11. Równość: punkt wyjścia i droga do pokoju
Szkoła IES Mendebaldea BHI w Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) poszukuje partnerów w postaci szkół ponadpodstawowych, szczególnie z krajów dotkniętych niedawno kryzysem społecznym lub cierpiącym z powodu konfliktu o jakiejkolwiek naturze do projektu Life Learning Programme (Uczenie się przez całe życie), program Comenius.
Projekt w swoim zamyśle ma zanalizować okoliczności i rozwój dwóch zagadnień: praw człowiek i równości w społecznościach partnerskich. Projekt jest częścią większego zamysłu dotyczącego problemu równości wraz z wszelkimi jej aspektami: równości pomiędzy kobietą a mężczyzną, równości pomiędzy narodami i rasami, równości i niepełnosprawności oraz równych szans. Mając na uwadze wszystkie wymienione oblicza równości można mówić o niej jak o instrumencie do rozwiązywania konfliktów. Celem projektu jest promowanie tolerancji, podkładanie fundamentu pod pokojową koegzystencję między państwami, pobudzanie zainteresowania nauką języków obcych, promowanie wartości europejskich, zachęcanie do używania technologii komunikacji i informacji wśród uczniów i nauczycieli oraz nawiązanie stałych relacji pomiędzy szkołą Mendebaldea a innymi szkołami europejskimi. Projekt będzie się opierał na wymianie doświadczeń pomiędzy uczniami. Uzyskana wiedza będzie wykorzystywana podczas zajęć w szkole.
Termin:
Nie określono
Dane Kontaktowe:
IES Mendebaldea BHI
C/ Donostia 3
01010
Vitoria-Gasteiz
Spain
Tf: 945 17 96 22
Fax: 945 17 96 23
Osoby kontaktowe: Jesús Sogo and Salomé Arrizabalaga

12. Miasto Strovolos poszukuje partnerów do projektu: Stworzenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) jako wsparcie planowania przestrzennego miasta.
Celem projektu jest wprowadzenie GIS, który przyczyni się do rozwinięcia strategii planowania przestrzennego miasta. Pomoże także rozszerzyć politykę proekologiczną i nowoczesne, interaktywne planowanie zagospodarowania przestrzennego.
GIS jest systemem informacyjnym służącmy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania orazwizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Poprzez jego wprowadzenie zwiększy się wydajność: szybkość wyszukiwania i tworzenia danych. Plany będą bardziej dokładne, co zapewni rzetelną i poszerzoną informację zainteresowanym.
Przewiduje się wprowadzenie 4-miesięcznego okresu pilotażowego, podczas którego będą wdrażane i sprawdzane wszystkie cechy systemu. Uwagi i spostrzeżenia okażą się przydatne podczas dalszego użytkowania GIS.
Kontakt:
Mrs Athena Christodoulidou
Municipality of Strovolos
tel. +35722470325
fax. +35722470400
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

13. Toskańska agencja rozwoju Etruria Innovazione poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
Projekt dotyczy certyfikacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i jest odpowiedzią na zaproszenie do składania wniosków CIP-ICT PSP-2008-2. Projekt zakłada utworzenie systemu zarządzania energią, opartego w pełni na technologiach ICT, służącego obniżeniu poziomu zużycia energii w budynkach publicznych.
Główne cele projektu:
- wspieranie administracji publicznej w zakresie zarządzania i monitorowania zużycia energii i wykorzystywania zasobów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej;
- promowanie, poprzez różnego rodzaju imprezy i wydarzenia, nowych polityk na rzecz oszczędzania energii przy zastosowaniu technologii ICT. Konsorcjum, realizujące projekt musi składać się z minimum czterech partnerów, pochodzących z różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych (Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).
Poszukiwani partnerzy to:
- podmioty administracji publicznej;
- dostawcy usług;
- M?P: producenci lub użytkownicy energii.
Termin składania wniosków: 9 września 2008
Kontakt:
Jessica Huntingford
Tel: +32 2 2868566
Fax: +32 2 286 8568
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

14. Angielska firma Climate Change Solutions Ltd. poszukuje partnerów do projektów w ramach programów Ekoinnowacje oraz Zdecentralizowana i Inteligentna Energia
1. Projekt "Ekobudynki" (Eco-Buildings) w ramach programu Ekoinnowacje.
Celem projektu jest promocja zrównoważonego doposażenia socjalnego budownictwa mieszkalnego oraz wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w budownictwie socjalnym. Proponowany system zarządzania będzie miał istotny wpływ na zwiększenie efektywności zużycia surowców, wody, energii, w tym energii odnawialnej, w budynkach, który obejmie swoim zasięgiem.
Pomysł oparty jest na pomyślnie zakończonym projekcie z Birmingham, gdzie 329 domów socjalnych zostało wyposażonych w różnego rodzaju inteligentne technologie.
Poszukiwani partnerzy
Samorządy, rady miast, inne instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i inne instytucje wspierające budownictwo mieszkaniowe. Termin składania wniosków: 11 września 2008

2. Projekt „Decentralised and Intelligent Energy Services Network” (FP7-ENERGY-2008-TREN-1) Celem projektu jest utworzenie sieci współpracy jednostek badawczych funkcjonujących na terenie państw członkowskich, w celu dzielenia się wiedzą oraz dobrymi praktykami z zakresu Zdecentralizowanej i Inteligentnej Energii. Projekt ma zachęcać do rozwijania międzysektorowego partnerstwa jednostek badawczych z firmami z branży energetycznej, zapewniającymi wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w praktyce. Projekt będzie realizowany m.in. poprzez: organizowanie seminariów dla badaczy oraz przedsiębiorstw, umożliwianie wymiany personelu, dostarczenie informacji, zorganizowanie konferencji nt. Zdecentralizowanej i Inteligentnej Energii.
Poszukiwani partnerzy
Instytuty badawcze, wyższe uczelnie, przemysł (także M?P).
Termin składania wniosków: 8 października 2008
Kontakt
Xenia Tsitiridou
European Policy Adviser
West Midlands in Europe
Avenue d'Auderghem 22-28
B-1040 Brussels
Tel.: 32 (0)2 740.27.21
Fax: 32 (0)2 740.27.20
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

15. Szwedzka gmina Varberg poszukuje partnerów realizujących projekty w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy II. Gmina Varberg zainteresowana jest partnerstwem w projekcie w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy II i w jego ramach oferuje chęć uczestnictwa w projekcie, a także ekspertyzę w następujących dziedzinach:
- Projekty na temat wydajności energetycznej w oszczędnościach publicznych (SAVE)
- Projekty poszukujące / rozwijające metod dla gmin pragnących stać się samowystarczalnymi energetycznie Ogólne informacje o gminie w aspekcie energetycznym
Gmina znajduje się w jednym z najbardziej ekspansywnych rejonów Szwecji i ma 55 000 mieszkańców, z czego około połowa mieszka w mieście. W ostatnim dziesięcioleciu populacja gminy zwiększała się, głównie dzięki rozwojowi miasta.
Gmina Varberg ma na celu redukcję zmian klimatycznych poprzez zwiększoną wydajność wykorzystywanej energii oraz zmniejszenie zużycia paliw mineralnych. W regionie wzrasta produkcja i zużycie odnawialnej energii. Miejskie ogrzewanie pochodzi ze spalania odpadów w lokalnych zakładach. Szkoły, a także inne miejsca użyteczności publicznej są modernizowane, aby mogły wykorzystywać energię odnawialną. Właściciele domów otrzymują wsparcie od gminy na modernizację systemów grzewczych, aby zużycie energii było bardziej efektywne. Olej grzewczy zastępowany jest stopniowo paliwem z biomasy (biomass fuel). W gminie jest 19 stacji wykorzystujących energię wiatru, a kolejne planowane są w przyszłości. W 2009 roku uruchomiona zostanie zakład wykorzystujący energię płynącą z bio-gazu rozpocznie produkcję paliwa silnikowego, a także paliwo grzewcze. Służby gminne używają jedynie samochodów efektywnie wykorzystujących energię lub paliwa odnawialne. Co więcej, poprzez kampanie publiczne, spotkania i doradztwo, społeczeństwo informowane jest o możliwościach oszczędności energii i pieniędzy. Kontakt:
Anita Kryh
E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Tel: +46 340 88429
Fax: +46 340 69 70 60
www.varberg.se

16. Agencja Rozwoju Heraklionu szuka osób zainteresowanych udziałem w programie MED – promowanie zarządzania jakością w sektorze publicznym.
Promocja CAF - Common Assesment Network (Wspólnej Sieci Oceny) i Modelu Jakości EFQM - European Foundation for Quality Management (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością) wśród europejskich instytucji publicznych; ocena jego efektywności oraz wymiana doświadczeń zdobytych w czasie trwania programu.
Kontakt:
Pan Giorgos Stampoulis Kavala, Grecja
Tel: 0030 251 0228081 www.organotechnical.gr
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

17. Greckie miasto Trikala poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg IVC. Celem proponowanego projektu jest rozpowszechnienie alternatywnych środków transportu, ze szczególnym naciskiem położonym na wykorzystanie transportu rowerowego.
Zadaniem projektu jest połączenie teorii i praktyki w dziedzinie transportu rowerowego poprzez stworzenie sieci współpracy z innymi regionami europejskimi. Celem sieci będzie wymiana doświadczeń i wiedzy oraz promocja zrównoważonego transportu. Projekt zakłada także tworzenie nowych ścieżek rowerowych.
Kontakt:
Vasiliki Voka
Municipality of Trikala
Ap. Iakovaki 5
42100 Trikala, Greece
Tel: +302431073888
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

18. Szwedzki region Sztokholm poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg IVC dotyczącego kwestii zmian klimatycznych. Celem projektu „Climate neutral urban districts in Europe” stworzonego przez Miasto Sztokholm we współpracy z Królewskim Instytutem Technologii (KTH) jest promowanie uwzględniania czynników klimatycznych w procesie planowania urbanistycznego na terenie Europy. Włączenie w/w czynników do procesu planowania winno przyczynić się do zmniejszenia negatywnego efektu rozrostu miast na zmiany klimatyczne. Projekt zostanie złożony w ramach naboru wniosków w październiku 2008 r.
Kontakt:
Elisabet Söderström
Senior Adviser
City Planning Administration of the City of Stockholm
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Olga Kordas
Senior Researcher
Div. Industrial Ecology
Royal Institute of Technology (KTH)
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

19. Agencja Rozwoju Wschodniej Anglii (EEDA) pragnie podjąć współpracę w celu stworzenia projektu dot. mobilności pracowników/migracji w ramach programów Leonardo, Grundtvig lub innych.
W ostatnich latach następował stały wzrost liczby imigrantów podejmujących pracę w regionie East of England, mający zasadniczy wpływ na rozwój regionalnej gospodarki. Kluczowym zadaniem w zakresie regionalnej strategii społecznej był zatem rozwój programu badań, prowadzącego do lepszego poznania form zatrudniania imigrantów w regionie East of England. Region może pochwalić się licznymi osiągnięciami w zakresie innowacyjnych polityk oraz realizacji projektów dotyczących mobilności pracowniczej i migracji. EEDA jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu ze swoimi odpowiednikami z Państw Członkowskich UE celem wymiany doświadczeń. Kontakt:
Mark Allison
EEDA
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

20. Szkoła Podstawowa ?w. Patryka w Wolverhampton (Anglia) poszukuje partnerów do projektu, którego celem jest nawiązanie korespondencyjnego kontaktu między uczniami (Pen-Pal Exchange).
Szkoła ?w. Patryka jest małą katolicką szkołą podstawową, do której uczęszczają uczniowie w wieku 5-11 lat. Szkoła jest szczególnie zainteresowana tematem środowiska i wielokulturowości.Podstawówka z Wolverhampton poszukuje partnerskiej polskiej szkoły. Współpraca polegałaby na nawiązaniu kontaktu korespondencyjnego (e-mail) między uczniami obydwu placówek. Tego typu doświadczenie mogłoby w przyszłości prowadzić do rzeczywistej wymiany uczniów i nauczycieli.
Kontakt:
Ryan Titley, Business & Marketing Assistant
West Midlands in Europe
E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

21. Wspólne aplikowanie do Programu Kultura 2007-2013.
Stowarzyszenie Fotografów z Picardii (Francja) szuka partnerów z całej Europy do złożenia wspólnego projektu do Programu Kultura 2007-2013. Założeniem przedsięwzięcia jest promocja mobilności artystów w ramach Europy oraz ustanowienie wspólnej wystawy prac prezentowanych w różnych krajach kontyntentu. Więcej informacji udzielają bezpośrednio organizatorzy projektu.
Kontakt:
Jean-Baptiste Bochent
+33 3 22 46 47 97
www.diaphane.org
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćMonika Kielak
Zmieniony ( 20.07.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »