shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsibiorcy

Firma
Gieda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Cel jest wielki, kiedy si mu powicasz, lecz staje si niski, kiedy robisz sobie z niego tytu do chway.

Galeria dnia...

a (35).JPG

Imieniny

21 Czerwca 2024
Pitek
Imieniny obchodz:
Albaniusz, Alicja,
Alojzy, Alojza,
Demetria, Domamir,
Marta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina,
Teodor
Do koca roku zostao 194 dni.

Zamw biuletynWieci RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Statut Fundacji PDF Drukuj Email
06.11.2007.

STATUT FUNDACJI "BATYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY" 

ROZDZIA  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

    1. Fundacja nosi nazw : „BATYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY”, zostaa ustanowiona aktem notorialnym z dnia 07.03.2007 r. sporzdzonym w Kancelarii Notorialnej Maria Olszewska 70-556 Szczecin ul. Tkacka 6, repertorium z numerem 2075/2007.
    2. Fundacja dziaa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.kwietnia 1989r. Prawo o Fundacjach (Dz.U. Z 1991r. nr.46 poz. 203 z pón.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.- o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie, oraz niniejszego statutu.

 § 2

    Fundacja ma prawo do uywania skróconej formy nazwy „BCBP”.

  § 3

    1. Fundacja ma prawo do uywania pieczci i oznak zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie              
przepisami.
     2. Prawo do uywania nazwy i symbolu graficznego przysuguje tylko Fundacji.

  § 4

    1. Fundacja posiada osobowo prawn.
    2. Fundacja moe prowadzi dziaalno gospodarcz, wycznie w rozmiarach sucych realizacji jej celów statutowych, na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Dochód z dziaalnoci gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.
    3. Fundacja przeznacza cao swoich rodków na dziaalno statutow.
    4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 § 5

    1.  Siedzib Fundacji jest miasto Szczecin. Terenem jej dziaania jest obszar      Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
    2.  Fundacja moe prowadzi dziaalno poza granicami Polski w zakresie realizacji
     celów statutowych.
    3.  Nadzór nad Fundacj sprawuje Minister Pracy i Polityki Spoecznej.  

§ 6

    Fndacja ma prawo powoywa oddziay terenowe lub przedstawicielstwa, czy si z innymi fundacjami oraz wchodzi w skad spóek i stowarzysze.

ROZDZIA II
CEL FUNDACJI

§ 7

    Misj fundacji jest dziaanie na rzecz wszechstronnej edukacji, krzewienie wzorców etycznych, opartych na przyjani, mioci i prawdzie. Podejmowanie akcji charytatywnych, przeciwdziaanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach ycia.

    Cele fundacji :

    1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy, w tym niepenosprawnych i zagroonych marginalizacj.
    2. Promocja idei spoeczestwa informatycznego oraz wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii w sferze publicznej, gospodarczej oraz w obszarze pomocy spoecznej.
    3. Upowszechnianie wiedzy o prawach i obowizkach obywateli w RP i Unii Europejskiej, informowanie o funkcjonowaniu organów UE i pastwa polskiego.
    4. Dziaanie na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i wspópracy midzy spoeczestwami.
    5. Wspieranie wszechstronnej edukacji oraz spoecznej aktywnoci obywateli.
    6. Ochrona i promocja zdrowia, rozwijanie dziaalnoci kulturalnej, literackiej artystycznej i krajoznawczej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
    7. Zwikszanie udziau kobiet w yciu publicznym, spoecznym i zawodowym.

    Fundacja realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez :

    1. Prowadzenie Fundacji „Batyckie Centrum Bratniej Pomocy”.
    2. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotka i szkole.
    3. Wdraanie nowoczesnych platform multimedialnych wspomagajacych przedsibiorczo.
    4. Organizowanie happeningów, kampanii inforcyjnych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych.
    5. Nawiazywanie kontaktów i aranowanie spotka z organizacjami rzdowymi i pozarzdowymi.
    6. Prowadenie prac naukowo – badawczych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów.
    7. Prowadzenie dziaalnoci doradczej.
    8. Wspóprac z organizacjami samorzdowymi, instytucjami wspierajacymi rozwój sektora pozarzdowego, a take z organami i instytucjam administracji pastwowej i samorzdowej.
    9. Prowadzenie dziaalnoci wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiaów powiconych problematyce zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
    10. Pomoc w uzyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.
    11. Wspópraca i wymiana dowiadcze z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególnoci z obszaru Unii Europejskiej.
    12. Inne dziaania sprzyjajce rozwojowi statutowych celów Fundacji.


ROZDZIA III
WADZE FUNDACJI

§ 8

    Wadzami fundacji s :
        a) Rada Fundacji.
        b) Zarzd Fundacji.

§ 9

    Rad Fundacji ustanawia Zgromadzenie Fundatorów. Rada Fundacji liczy co najmniej 3 czonków.

§ 10

    Rada Fundacji moe uchwa powoywa do swojego grona inne osoby fizyczne oraz przedstawicieli osób prawnych, które :
    - dokonay znacznego przysporzenia majatkowego na rzecz Fundacji,
    - zadeklaruja zamiar dalszego materialnego wspierania fundacji,
    - w inny sposób wspieraj dziaalno Fundacji.

§ 11
 
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczacego Rady Fundacji.

§ 12

    Rada Fundacji jest organem nadzorujacym i opiniujcym Fundacji.

§ 13

    Do kompetencji Rady Fundacji naley :

     a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Fundacj.
     b) uchwalanie rocznego i wieloletniego budetu fundacji.  
     c) uchwalanie szczegóowych regulaminów w tym regulaminu pracy Rady i Zarzdu Fundacji .                                           
    d) ocena rocznych merytorycznych i finansowych sprawozda Zarzdu oraz udzielanie mu absolutorium.
    e) wybieranie i odwoywanie i  nadzorowanie pracy czonków Zarzdu.
    f) zatwierdzanie wysokoci wynagrodze dla czonków Zarzadu.
    g) podjcie dziaalnoci gospodarczej.
    h) powoywanie oddziaów terenowych lub przedstawicielstw i czenie si z innymi fundacjami lub stowarzyszeniamioraz tworzenie lub wchodzenie w skad spóek.
    i) zmiana statutu i likwidacja fundacji.
    k) podejmowanie uchwa w innych sprawach zwzanych z fundacj.

§ 14


    1.   Rada fundacji w celu wykonania swych zada kontrolnych jest uprawniona do :
          - dania od Zarzdu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczacych dziaalnoci  Fundacji ,
          -dania od czonków Zarzdu zoenia pisemnych lub ustnych wyjanie.
    2. Nie mona czy czonkostwa w Radzie Fundacji z penieniem funkcji w Zarzdzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacj.
    3.Czonkowie Rady Fundacji nie mog :
       - pozostawa w stosunku pokrewiestwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia z czonkami  Zarzdu.   
       - by skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwa z winy umylnej.
       - otrzymywa z tytuu czonkowstwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokoci wyszej ni okreslone w art. 8 pp.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi.

 § 15

    1. Rad fundacji zwouje jej przewodniczcy z wasnej inicjatywy, b na wniosek chociaby jednego z Fundatorów zgoszony przewodniczcemu na pismie.
    2.  Rada Fundacji powinna by zwoywana co najmniej dwa razy w roku.
    3.  Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwa.
    4.  Kady czonek Rady Fundacji ma prawo do jednego gosu orzy oidejmowaniu uchwa.
    5.  Wszystkie uchway zapadaja zwyk wikszoci gosów z wyjtkiem uchwa dotyczcych zatwierdzenia budetu, zmiany statutu oraz rozwizania Fundacji, które zapadaj wikszoci  2/3 gosów.
    6. Fundatorzy moga dziaa przez swych penomocników.

§ 16

    Zarzd Fundacji :

    1. Zarzd kieruje bierzc dziaalnoci Fundacji i reprezentuje j na zewntrz.
    2. Zarzd podejmuje wszelkie niezbdne dziaania niezastrzeone dla Rady Fundacji.
    3. Zarzd skada si z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
    4. Kadencja Zarzdu trwa cztery lata.
    5. Owiadczenie woli w imieniu Zarzdu jest wane jeeli zostanie podpisane przez dwóch czonków zarzdu.
    6. Uchway i decyzje Zarzdu zapadaj zwyk wikszoci gosów, dla wanoci uchwa wymagana jest obecno co najmniej 2 jego czonków.
    7. Posiedzenia Zarzdu odbywaja si w miare potrzeby nie rzadziej ni raz na 3 miesice.
    8. Szczegóowe zasady dzialania Zarzdu zostan okrelone w regulaminie uchwalonym przez Rad Fundacji.

§ 17

    Do zakresu dziaania Zarzdu naley:

    1. Tworzenie projektów i rocznych planów dziaalnoci Fundacji.
    2. Sporzadzenie sprawozdania z dziaalnoci Fundacji.
    3. Udzielanie penomocnictw, skadanie owiadcze woli oraz zawieranie umów.4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.  5. Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokoci wynagrodze pracowników Fundacji.
    6. Odpowiedzialno za realizacje celów statutowych Fundacji oraz wyniki dziaalnoci finansowej i gospodarczej.
    7. Podejmowanie decyzji o przystpieniu do spóek, fundacji lub stowarzysze.
    8. Wystpowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.
    9. Powoywanie kierowników zakadów oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych zakadów.
    10. Organizacja pracy biura Fundacji.


 ROZDZIA IV
 MAJTEK FUNDACJI

 § 18


    Majtek fundacji stanowi :

    1. Skadniki majtkowe wskazane przez Fundatorów w owiadczeniu woli o ustanowieniu fundacji.
    2. Darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majtkowe poczynione na rzecz fundacji.
    3. Dochody z dziaalnoci gospodarczej.
    4. Prawa majtkowe oraz poyczki i dochody z tych praw.
    5. Odsetki bankowe.
    6. Dochody z dziaalnoci statutowej.
    7. Dochody ze zbiórek , aukcji, przetargów organizowanych przez i na rzecz Fundacji.

 § 19

    1. Majtek fundacji przeznaczony jest na realizacj celów Fundacji, oraz na pokrycie jej niezbdnych kosztów.
    2. Majtek Fundacji nie moe by przeznaczany na udzielanie poyczek lub zabezpieczenia majatkiem Fundacji w stosunku do jej czonków, czonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaja w zwiazku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwiazani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
    3. Majatek Fundacji nie moe by przekazywany na rzecz jej czonków, czonków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególnoci jeeli to przekazanie nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach.
    4. Majtek Fundacji nie moe by wykorzystywany na rzecz czonków, czonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie besporednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
    5. Majtek Fundacji nie moe by przeznaczany na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usug od podmiotów, w których uczestnicza czonkowie Fundacji, czonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
    6. Zobowizania majtkowe Fundacji zacigaj dwaj czonkowie zarzdu cznie.


  § 20


    Dochody z dotacji, darowiz, spadków i zapisów mog by uyte na realizacj wszystkich celów statutowych Fundacji, jeeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 ROZDZIA V
 LIKWIDACJA FUNDACJI

 § 21

    1. Uchwa o likwidacji Fundacji podejmuje zgromadzenie Fundatorów wiekszocia 2/3 gosów.
    2. Uchwaa o likwidacji okrela przeznaczenie rodków majatkowych powstaych po likwidacji Fundacji.
    3. O likwidacji Fundacji Zgromadzenie Fundatorów zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej.


 § 22

    1. Uchwa o zmianie statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
    2. Zmiana statutu nastepuje w drodze uchway podjtej wikszocia 2/3 gosów.

 ROZDZIA VIII
 POSTANOWIENIA KOCOWE

 § 22

    1. Statut wchodzi w ycie z dniem zarejstrowania Fundacji i uzyskania osobowoci prawnej.
    2. Zmiany w statucie obowiazuja z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Fundatorów.
    3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy.


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »