shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Prawdziwa wiedza to świadomość rozmiarów własnej ignorancji.

Galeria dnia...

a (40).JPG

Imieniny

28 Stycznia 2023
Sobota
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Augustyn,
Flawian, Ildefons,
Julian, Karol,
Leonidas, Piotr,
Radomir, Roger,
Waleriusz
Do końca roku zostało 338 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Statut Fundacji PDF Drukuj Email
06.11.2007.

STATUT FUNDACJI "BAŁTYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY" 

ROZDZIAŁ  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

    1. Fundacja nosi nazwę : „BAŁTYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY”, została ustanowiona aktem notorialnym z dnia 07.03.2007 r. sporządzonym w Kancelarii Notorialnej Maria Olszewska 70-556 Szczecin ul. Tkacka 6, repertorium z numerem 2075/2007.
    2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.kwietnia 1989r. Prawo o Fundacjach (Dz.U. Z 1991r. nr.46 poz. 203 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz niniejszego statutu.

 § 2

    Fundacja ma prawo do używania skróconej formy nazwy „BCBP”.

  § 3

    1. Fundacja ma prawo do używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie              
przepisami.
     2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego przysługuje tylko Fundacji.

  § 4

    1. Fundacja posiada osobowość prawną.
    2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.
    3. Fundacja przeznacza całość swoich środków na działalność statutową.
    4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 § 5

    1.  Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. Terenem jej działania jest obszar      Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
    2.  Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji
     celów statutowych.
    3.  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.  

§ 6

    Fndacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ II
CEL FUNDACJI

§ 7

    Misją fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji, krzewienie wzorców etycznych, opartych na przyjaźni, miłości i prawdzie. Podejmowanie akcji charytatywnych, przeciwdziałanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia.

    Cele fundacji :

    1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy, w tym niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją.
    2. Promocja idei społeczeństwa informatycznego oraz wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii w sferze publicznej, gospodarczej oraz w obszarze pomocy społecznej.
    3. Upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli w RP i Unii Europejskiej, informowanie o funkcjonowaniu organów UE i państwa polskiego.
    4. Działanie na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
    5. Wspieranie wszechstronnej edukacji oraz społecznej aktywności obywateli.
    6. Ochrona i promocja zdrowia, rozwijanie działalności kulturalnej, literackiej artystycznej i krajoznawczej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
    7. Zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

    Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

    1. Prowadzenie Fundacji „Bałtyckie Centrum Bratniej Pomocy”.
    2. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań i szkoleń.
    3. Wdrażanie nowoczesnych platform multimedialnych wspomagajacych przedsiębiorczość.
    4. Organizowanie happeningów, kampanii inforcyjnych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych.
    5. Nawiazywanie kontaktów i aranżowanie spotkań z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
    6. Prowadenie prac naukowo – badawczych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów.
    7. Prowadzenie działalności doradczej.
    8. Współpracę z organizacjami samorządowymi, instytucjami wspierajacymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjam administracji państwowej i samorządowej.
    9. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
    10. Pomoc w uzyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.
    11. Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z obszaru Unii Europejskiej.
    12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.


ROZDZIAŁ III
WŁADZE FUNDACJI

§ 8

    Władzami fundacji są :
        a) Rada Fundacji.
        b) Zarząd Fundacji.

§ 9

    Radę Fundacji ustanawia Zgromadzenie Fundatorów. Rada Fundacji liczy co najmniej 3 członków.

§ 10

    Rada Fundacji może uchwałą powoływać do swojego grona inne osoby fizyczne oraz przedstawicieli osób prawnych, które :
    - dokonały znacznego przysporzenia majatkowego na rzecz Fundacji,
    - zadeklaruja zamiar dalszego materialnego wspierania fundacji,
    - w inny sposób wspierają działalność Fundacji.

§ 11
 
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczacego Rady Fundacji.

§ 12

    Rada Fundacji jest organem nadzorujacym i opiniującym Fundacji.

§ 13

    Do kompetencji Rady Fundacji należy :

     a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Fundacj.
     b) uchwalanie rocznego i wieloletniego budżetu fundacji.  
     c) uchwalanie szczegółowych regulaminów w tym regulaminu pracy Rady i Zarządu Fundacji .                                           
    d) ocena rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
    e) wybieranie i odwoływanie i  nadzorowanie pracy członków Zarządu.
    f) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarzadu.
    g) podjęcie działalności gospodarczej.
    h) powoływanie oddziałów terenowych lub przedstawicielstw i łączenie się z innymi fundacjami lub stowarzyszeniamioraz tworzenie lub wchodzenie w skład spółek.
    i) zmiana statutu i likwidacja fundacji.
    k) podejmowanie uchwał w innych sprawach zwązanych z fundacją.

§ 14


    1.   Rada fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :
          - żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczacych działalności  Fundacji ,
          -żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
    2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
    3.Członkowie Rady Fundacji nie mogą :
       - pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami  Zarządu.   
       - być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
       - otrzymywać z tytułu członkowstwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż okreslone w art. 8 pp.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi.

 § 15

    1. Radę fundacji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, bąź na wniosek chociażby jednego z Fundatorów zgłoszony przewodniczącemu na pismie.
    2.  Rada Fundacji powinna być zwoływana co najmniej dwa razy w roku.
    3.  Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
    4.  Każdy członek Rady Fundacji ma prawo do jednego głosu orzy oidejmowaniu uchwał.
    5.  Wszystkie uchwały zapadaja zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji, które zapadają większością  2/3 głosów.
    6. Fundatorzy moga działać przez swych pełnomocników.

§ 16

    Zarząd Fundacji :

    1. Zarząd kieruje bierzącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
    2. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone dla Rady Fundacji.
    3. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
    4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
    5. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne jeżeli zostanie podpisane przez dwóch członków zarządu.
    6. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków.
    7. Posiedzenia Zarządu odbywaja się w miare potrzeby nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
    8. Szczegółowe zasady dzialania Zarządu zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji.

§ 17

    Do zakresu działania Zarządu należy:

    1. Tworzenie projektów i rocznych planów działalności Fundacji.
    2. Sporzadzenie sprawozdania z działalności Fundacji.
    3. Udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów.4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.  5. Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji.
    6. Odpowiedzialność za realizacje celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej.
    7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji lub stowarzyszeń.
    8. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.
    9. Powoływanie kierowników zakładów oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych zakładów.
    10. Organizacja pracy biura Fundacji.


 ROZDZIAŁ IV
 MAJĄTEK FUNDACJI

 § 18


    Majątek fundacji stanowią :

    1. Składniki majątkowe wskazane przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji.
    2. Darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji.
    3. Dochody z działalności gospodarczej.
    4. Prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw.
    5. Odsetki bankowe.
    6. Dochody z działalności statutowej.
    7. Dochody ze zbiórek , aukcji, przetargów organizowanych przez i na rzecz Fundacji.

 § 19

    1. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji, oraz na pokrycie jej niezbędnych kosztów.
    2. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majatkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaja w zwiazku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwiazani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
    3. Majatek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
    4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bespośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
    5. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicza członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
    6. Zobowiązania majątkowe Fundacji zaciągają dwaj członkowie zarządu łącznie.


  § 20


    Dochody z dotacji, darowiz, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 ROZDZIAŁ V
 LIKWIDACJA FUNDACJI

 § 21

    1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje zgromadzenie Fundatorów wiekszościa 2/3 głosów.
    2. Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majatkowych powstałych po likwidacji Fundacji.
    3. O likwidacji Fundacji Zgromadzenie Fundatorów zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


 § 22

    1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
    2. Zmiana statutu nastepuje w drodze uchwały podjętej większościa 2/3 głosów.

 ROZDZIAŁ VIII
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 22

    1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejstrowania Fundacji i uzyskania osobowości prawnej.
    2. Zmiany w statucie obowiazuja z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Fundatorów.
    3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »