shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Im mądrzejsze i poprawniej sformułowane pytanie tym głupsza i nudniejsza odpowiedź.

Galeria dnia...

a (25).JPG

Imieniny

24 Maja 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Cieszysława, Estera,
Jan, Joanna, Maria,
Mokij, Wincenty,
Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało 222 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Fundacje pomocowe, fundusze...
  Odnośnik Odsłony
  Link   Fundacja Fundusz Wspó?pracy
Fundacja Fundusz Wspó?pracy zosta?a za?o?ona we wrze?niu 1990 roku. Jej powo?anie wynika?o ze ?wiadomo?ci potrzeby stworzenia wyspecjalizowanej i sprawnie dzia?aj?cej organizacji, która w sposób przejrzysty zarz?dza?aby w imieniu kolejnych rz?dów ?ro
329
  Link   Fundusze Strukturalne
Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
293
  Link   Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Fundacja, zgodnie z zapisami statutu, wspiera dzia?ania maj?ce na celu rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów zwi?zanych z rolnictwem. Pe?ni funkcj? wdro?eniowo-doradcz?, a tak?e prowadzi szeroko zakrojon? dzia?alno?? anal
289
  Link   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera dzia?ania zwi?zane z reform? i rozwojem edukacji w Polsce. Koordynuje program Unii Europejskiej w Polsce - SOCRATESA II, M?ODZIE?, "M?odzie? w Dzia?aniu" i "Uczenie si? przez ca?e ?ycie".
308
  Link   Portal organizacji pozarz?dowych www.ngo.pl
284
  Link   Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski potocznie znanych jako fundusze norweskie, pochodzi z trzech krajów EFTA, b?d?cych zarazem cz?onkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
283